Một số quy trình sơn gỗ hệ nước hoàn thiện tham khảo

QUY TRÌNH 1 : DÒNG SƠN GỖ HỆ NƯỚC PHỔ THÔNG - HỆ STAIN MÀU ĐƠN GIẢN

CHỐNG NỔI GHIM GỖ - ÍT BƯỚC

STT QUY TRÌNH SƠN CÁCH THI CÔNG MÃ SẢN PHẨM
1 Filler Lau WF3505 + Tinh Màu
2 Sơn lót / Bóng trong Phun W5108/W5101/W5102ATM
W8044/W8558/W8559
3 Pad stain Dặm W5108/W5101/W7031 + Tinh Màu
4 Sơn bóng trong không cứng Phun W5012/W7068 5-80%
W8044/W8558/W8559QUY TRÌNH 2 : DÒNG SƠN GỖ HỆ NƯỚC CAO CẤP - HỆ PIGMENT

MÀU TRẮNG & MÀU TRÊN GỖ TRÀM/CAO SU/POLAR
Sơn gỗ hệ nước màu trắng cao cấp.
Sơn gỗ hệ nước màu trắng cao cấp.

STT QUY TRÌNH SƠN CÁCH THI CÔNG MÃ SẢN PHẨM
1 Hỗn hợp sơn lót chống ố vàng Phun W7015ATM/W7035ATM/W7406ATM
W8018/W8019
W8044
U9394
2 Sơn lót trắng / màu Phun W7222
W8044
3 & 4 Sơn bóng trắng / màu Phun W7242/W7021
W8018/W8021
W8044
Tinh Màu <7%
5 Sơn bóng trong có cứng Phun W7064/W7068 5-80%
W8018/W8021
W8044
Bóng màu bước 3&4QUY TRÌNH 3: DÒNG SƠN GỖ GỐC NƯỚC CAO CẤP HỆ UV - MÀU PIGMENT

MÀU TRẮNG / HỆ MÀU TRÊN VÁN MDF

STT QUY TRÌNH SƠN CÁCH THI CÔNG MÃ SẢN PHẨM
1 Sơn UV trắng Cán URL6204
2 Hỗn hợp sơn lót trắng chống ố vàng Phun W7015ATM/W7035ATM/W7035ATM-HS/W7406ATM
W8018/W8021
w8044
U9407
3 & 4 Sơn bóng trắng / màu trong có cứng Phun W7242/W7021
W8018/W8021
W8044
Tinh Màu <15%
5 Sơn bóng trong có cứng Phun W7064/W7059 5-80%
W8018/W8021
W8044
Bóng màu bước 3&4QUY TRÌNH 4: DÒNG SƠN GỖ HỆ NƯỚC PHỔ THÔNG - HỆ PIGMENT

TRÊN GỖ TRÀM BÔNG VÀNG, THÔNG

STT QUY TRÌNH SƠN CÁCH THI CÔNG MÃ SẢN PHẨM
1 Hỗn hợp sơn lót chống ố vàng Phun W7015ATM/W7035ATM/W7406ATM
W8018/W8019
W8044
U9394
2 Sơn lót trắng / màu Phun W7222
W8044
3 & 4 Sơn bóng trắng / màu Phun W7242/W7021
W8018/W8021
W8044
Tinh Màu <7%
5 Sơn bóng trong có cứng Phun W7064/W7068 5-80%
W8018/W8021
W8044
Bóng màu bước 3&4QUY TRÌNH 5: DÒNG SƠN GỖ HỆ NƯỚC PHỔ THÔNG HỆ UV- MÀU PIGMENT

TRÊN VÁN MDF
Sơn gỗ hệ nước màu trắng cao cấp.
Sơn gỗ hệ nước màu trắng cao cấp.

STT QUY TRÌNH SƠN CÁCH THI CÔNG MÃ SẢN PHẨM
1 Sơn UV Cán URL6204
2 Hỗn hợp sơn lót trắng chống ố vàng Phun W7015ATM/W7035ATM/W7035ATM-HS/W7406ATM
W8018/W8021
w8044
U9394
3 & 4 Sơn bóng trắng / màu trong (1 đến 2 lần) Phun W7242/W7021
Tinh Màu <15%
5 Sơn bóng trong có cứng Phun W7064/W7059 (5-80%)
W8018
W8044
Bóng màu bước 3&4QUY TRÌNH 6 : DÒNG SƠN GỖ HỆ NƯỚC PHỔ THÔNG - HỆ PIGMENT

MÀU TRẮNG & MÀU TRÊN GỖ TRÀM/CAO SU/POLAR
Sơn gỗ hệ nước màu trắng cao cấp.
Sơn gỗ hệ nước màu trắng cao cấp.

STT QUY TRÌNH SƠN CÁCH THI CÔNG MÃ SẢN PHẨM
1 Hỗn hợp sơn lót chống ố vàng Phun W7015ATM/W7035ATM/W7406ATM
W8018/W8019
W8044
U9394
2 Sơn lót trắng / màu Phun W7222
W8044
3 & 4 Sơn bóng trắng / màu Phun W7242/W7021
W8018/W8021
W8044
Tinh Màu <7%
5 Sơn bóng trong có cứng Phun W7064/W7068 5-80%
W8018/W8021
W8044
Bóng màu bước 3&4